نوار فلاپ
کاربرد حداکثر فشار باد (PSI) اندازه رینگ inches نوع مصرف در تایر اندازه فلاپ (نوار لاستیکی )
 در کلیه تایرهای تولیدی تیوب تایپ با قطر رینگ  "16 گلدستون و مشابه باد مجاز تایر "5.0-16  ,"5.50F-16,  6.0H-16 Tube-Type "170-16
 در کلیه تایرهای تولیدی تیوب تایپ با قطر رینگ  "20 گلدستون و مشابه باد مجاز تایر"7.5-20,"8.0-20 ,"8.5-20 Tube-Type "200-20
 در کلیه تایرهای تولیدی تیوب تایپ با قطر رینگ  "24 گلدستون و مشابه باد مجاز تایر "7.5-24 ,"8.0-24 ,"8.5-24 Tube-Type "200-24
این نوع محصول در تایرهای تیوب تایپ(تیوب دار) سایزهای باری و وانتی مصرف می شود و  چون رینگ مصرفی در این نوع تایرها دارای سطح داخلی مسطح می باشد بنابراین برای جلوگیری از انتفال حرارت منتشره از رینگ و کاسه چرخ به تیوب داخل تایر و محافظت آن بکار می رود و با ایجاد سطح و فضای بین تیوب و رینگ از فساد و گاز گرفتگی و تخریب تیوب جلوگیری می نماید.
شرکت گلدستون در سه سایز "16 و "20و "24 و در جهت مصرف در تایرهای بایاس 
"16 و "20و "24 خود ، انواع فلاپ (نوار لاستیکی ) را در سایزهای 16-170 و 20-200 و 24-200 تولید می نماید